Pytania i zamówienia:

Anna Balcerak

501 448 442

altany@op.pl

Gwarancja

Warunki gwarancji

1. Gwarant zapewnia sprawną pracę Przedmiotu sprzedaży przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty jego wydania lub zakończenia montażu, o ile został on zlecony Gwarantowi przez Uprawnionego z gwarancji.

2. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, w przypadku niemożliwości naprawy, do wymiany Przedmiotu sprzedaży na wolny od wad, zaś w braku możliwości naprawy bądź wymiany Przedmiotu sprzedaży, do zwrotu zapłaconej ceny, jeśli wady ujawnią się w terminie:

- 60 (sześćdziesięciu) miesięcy na konstrukcję domów mieszkalnych, wykonywanych na podstawie indywidualnych projektów, a które posadowione są na fundamentach;

- 24 (dwudziestu czterech) miesięcy na: altany, domki letniskowe, domki narzędziowe, domki dla dzieci, place zabaw, drewutnie, inne wyroby z drewna wykonane przez Gwaranta;

od daty jego wydania lub od dostarczenia Przedmiotu sprzedaży wolnego od wad.

3. Uprawnionemu z gwarancji przysługuje żądanie wymiany Przedmiotu sprzedaży lub jego elementu, jeżeli w terminie Gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 (cztery) jego naprawy, a Przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.

4. Uprawniony z gwarancji może zgłaszać wady Przedmiotu sprzedaży osobiście, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

5. Okres obowiązywania Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek zaistnienie wady Przedmiotu sprzedaży objętego Gwarancją oraz wskutek konieczności jej usunięcia, korzystanie z Przedmiotu sprzedaży lub jego elementów było niemożliwe lub w istotny sposób utrudnione. 

6. Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Przedmiocie sprzedaży.

7. W razie zaistnienie wad Uprawniony z gwarancji dostarczy Przedmiot sprzedaży na koszt Gwaranta do miejsca zakupu przedmiotu sprzedaży lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu Gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, że wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz się znajdowała w chwili ujawnienia wady.

8. Gwarant zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej Gwarancji w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia przez Uprawnionego z gwarancji wady Gwarantowi.

9. W przypadku odesłania Przedmiotu sprzedaży do Gwaranta celem realizacji uprawnień wynikających z Gwarancji, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu sprzedaży od dnia wydania jej Uprawnionemu z gwarancji do dnia jej odebrania przez Uprawnionego z gwarancji ponosi Gwarant. 

10. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, niewłaściwej konserwacji, naturalnych właściwości drewna (np. zdrowe sęki oraz naturalne pęknięcia drewna, zachodzące podczas procesu użytkowania drewna, uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia, wywołane wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w których użytkowany jest Przedmiot umowy. Powstałe pęknięcia nie mają wpływu na trwałość i walory użytkowe Przedmiotu umowy), uszkodzenia mechaniczne, zdarzenia losowe.

Gwarant zaleca obowiązkowe malowanie Przedmiotu sprzedaży impregnatem posiadającym właściwości zwiększające odporność przeciwko wnikaniu wilgoci w ciągu 1 (jednego) miesiąca od zamontowania przedmiotu sprzedaży. Zaleca również stosowanie obróbek blacharskich zabezpieczających elementy dachu przed wnikaniem wilgoci.      

Niezastosowanie się do tego zalecenia przez Uprawnionego z gwarancji oznacza niewłaściwą konserwację.

Gwarancją nie są objęte także:

- zamierzone przez Gwaranta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla wyrobu, z których wykonano Przedmiot sprzedaży;

- zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych.

11. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.

12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Uprawnionego z gwarancji wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub niezgodności towaru z umową.

13. Podstawą skorzystania z Gwarancji jest dokument, którego dotyczy Gwarancja:

- umowa zakupu przedmiotu sprzedaży zawarta między Gwarantem a Uprawnionym z gwarancji;

- paragon fiskalny lub faktura VAT dokumentujące zakup Przedmiotu sprzedaży;

- formularz zamówienia Przedmiotu sprzedaży.

14. Gwarancji na pokrycia dachowe Przedmiotu sprzedaży udziela producent pokrycia dachowego.